Algemene Voorwaarden

Algemene en verkoops-, leverings-, onderhouds- en betalingsvoorwaarden

1. Het bedrag van de factuur is betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
2. De wanbetaling van een factuur heeft als gevolg dat alle verdere werken van de opdrachtgever kunnen worden opgeschort zonder dat deze recht heeft op schadevergoeding uit dien hoofde.
3. De vastgestelde leveringstermijnen binden de verkoper niet. De koper mag er zich niet op beroepen, noch schadevergoeding eisen, behoudens uitdrukkelijk beding in bijzondere verkoopsvoorwaarden.
4. De leverancier is slechts verbonden tot uitvoering na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht. In hoofde van de klant is de bestelbon onmiddellijk bindend ook vóór schriftelijke aanvaarding ervan door de leverancier.
5. Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van de apparatuur en/of software moet aan de leverancier binnen 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval. Klachten met betrekking tot de hoeveelheid en/of zichtbare beschadigingen of tekortkomingen moeten evenwel onmiddellijk bij levering gesignaleerd worden op het leveringsdocument van de leverancier. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.
6. Wordt de betalingstermijn overschreden, dan is van rechtswege, door het enkel verschijnen van de vervaldag (conform art. 1139 B.W.), de rente verschuldigd aan de wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit met een minimum van 50 EUR.
Bij nalatigheid in de betaling kan de leverancier, na ingebrekestelling, lopende overeenkomsten annuleren of opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding. De klant zal alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de klant vereiste bijstand verleent,...) in goede kwaliteit aan de leverancier bezorgen of ter beschikking stellen.
7. De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de leverancier zolang de klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. De leverancier kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling. De klant zal de eventuele kosten dienaangaande dragen. De klant verleent hierbij aan de leverancier het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden. De klant verbindt er zich hierbij toe de betrokken producten onmiddellijk mee te geven aan de leverancier en de leverancier toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van de leverancier is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, of straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd leverancier’s rechten uit voornoemd eigendomsbehoud.
8. Contractbreuk : Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft de leverancier het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan. De schade door de leverancier geleden, beloopt minimaal 30 % van de waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat de leverancier door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. De leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een uitstel van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn.
9. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken.
10. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan de leverancier. De leverancier beschikt over één (1) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan. Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de leverancier gevestigd is, en dit zowel voor nationale als voor internationale transacties.